Villkor

Introduktion

Allmänna Villkor (nedan ”dessa Villkor” eller ”Villkoren”) reglerar din användning av denna webbplats, LoanStar, tillgänglig på http://loanstar.com.

Villkoren tillämpas fullt ut. Genom att använda denna webbplats godkänner du samtliga av de villkor som skrivs här. Du får inte använda denna webbplats om du inte godkänner samtliga Villkor.

Omyndiga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Annat än det innehåll du enligt dessa Villkor äger, ägs av Digital Takeover, LTD och / eller dess licensgivare. Det inkluderar samtliga immateriella rättigheter och material tillgängligt på denna webbplats. Du beviljas endast en begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

Begränsningar

Du är specifikt begränsad från följande:

  • Publicera något webbmaterial från denna webbplats på annan webbplats eller i något annat medium
  • Sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial från denna webbplats
  • Offentligt utföra och / eller visa något webbmaterial från denna webbplats
  • Använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för webbplatsen
  • Använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats
  • Använda denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på ett sätt som kan skada antingen webbplatsen, någon person eller affärsenhet
  • Engagera dig i datautvinning, datainsamling eller annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats
  • Använda denna webbplats till att bedriva reklam eller marknadsföring

Du har begränsad åtkomst till vissa delar av denna webbplats och Digital Takeover, LTD kan när som helst, helt och hållet, begränsa din åtkomst till alla delar av denna webbplats. Alla användaruppgifter och lösenord som du har för denna webbplats är konfidentiella och du måste också behandla dem som konfidentiella.

Ditt innehåll

I Villkoren för denna webbplats omfattar ”ditt innehåll” alla ljud, videotexter, bilder och annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll beviljar du Digital Takeover LTD en icke-exklusiv och världsomfattande licens att använda, reproducera, ändra, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på rättigheter som tillhör en tredje part. Digital Takeover, LTD förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort hela eller delar av Ditt innehåll från denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Digital Takeover, LTD ger inga garantier av något slag relaterat till denna webbplats eller till material tillgängligt på denna webbplats. All information på denna webbplats är publicerat i kommersiellt syfte och ska inte tolkas som någon form av rådgivning.

Ansvarsbegränsning

Digital Takeover, LTD eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda ska under inga omständigheter hållas ansvariga för något som uppstår på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats, såvida inte sådant ansvar är avtalsenligt. Digital Takeover, LTD, inklusive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, ansvarar inte heller för några indirekta, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av eller i samband med din användning av denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning

Du friskriver härmed uttryckligen Digital Takeover LTD och dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda från allt ansvar för alla skulder, kostnader, krav och/eller skador som på något sätt uppstår i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Tillämpning

För det fall någon av bestämmelserna i dessa Villkor av domstol eller administrativ myndighet inte bedöms giltiga skall övriga delar av avtalet ändå gälla fullt ut och tolkas på ett sätt som skulle ha gällt om den exkluderade delen av avtalet gällde.

Ändring av Villkoren

Digital Takeover, LTD förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa Villkor. Du förväntas att via denna webbplats regelbundet se över dessa Villkor.

Uppdrag

Digital Takeover, LTD har rätt att tilldela, överlåta eller subkontraktera sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa Villkor, utan att anmäla detta. Du har dock inte rätt att tilldela, överlåta eller subkontraktera några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Hela Avtalet

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Digital Takeover, LTD och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar. En eventuell tvist ska avgöras i den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna på Malta.