Podmínky

Úvod

Využívání našeho webu LoanStar, přístupného na adrese http://loanstar.com, se bude řídit těmito standardními smluvními Podmínkami, které jsou uvedené na této webové stránce.

Podmínky budou plně uplatňovány a ovlivní vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky jste souhlasili s přijetím všech zde uvedených Podmínek. Tuto webovou stránku nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některou z těchto standardních smluvních podmínek.

Nezletilí nebo lidé mladší 18 let nemohou používat tuto webovou stránku.

Práva k duševnímu vlastnictví

Pro obsah, který není ve vašem vlastnictví, platí, že veškerá práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na těchto webových stránkách náleží podle těchto Podmínek společnosti Digital Takeover, LTD a/nebo jejímu poskytovateli licencí.

Jste omezeni licencí pouze pro účely prohlížení materiálu obsaženého na této webové stránce.

Omezení

Jste konkrétně omezen ve všech následujících činnostech:

  • publikování jakéhokoli obsahu webových stránek v jakémkoli jiném médiu
  • prodej, poskytnutí sublicence a/nebo jinak obchodovat s jakýmkoli materiálem webových stránek
  • veřejně provádět a/nebo zobrazovat jakýkoli materiál webových stránek
  • používání této webové stránky jakýmkoli způsobem, který může poškodit tuto webovou stránku
  • používání této webové stránky jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k této webové stránce
  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem, který může poškodit webovou stránku nebo jakoukoli osobu nebo podnikatelský subjekt
  • využívání jakéhokoli dolování dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli podobné činnosti ve vztahu k této webové stránce
  • používat tuto webovou stránku k jakékoli reklamě nebo marketingu

Přístup k některým oblastem této webové stránky je omezen a společnost Digital Takeover, LTD může dále kdykoli na základě libovolného rozhodnutí omezit přístup k jakýmkoli oblastem této webové stránky. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít pro tuto webovou stránku, je důvěrné a musíte si zachovat důvěryhodnost.

Váš obsah

V těchto standardních smluvních Podmínkách webových stránek znamená „váš obsah“ jakýkoli zvuk, video text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete zobrazit na této webové stránce. Zobrazením vašeho obsahu udělujete Digital Takeover, LTD nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, sublicenční licenci pro jeho použití, reprodukci, úpravu, publikování, překlad a distribuci na jakémkoli médiu.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí narušovat práva třetích stran. Společnost Digital Takeover, LTD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli váš obsah z těchto webových stránek.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak jak je,“ se všemi chybami a společnost Digital Takeover, LTD nevyjadřuje žádné zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo materiály obsaženými na této webové stránce. Také nic na této webové stránce nesmí být interpretováno jako poradenství.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě společnost Digital Takeover, LTD ani žádný z jejich úředníků, ředitelů ani zaměstnanců nenese odpovědnost za nic, co vyplývá z vašeho užívání této webové stránky nebo je jakýmkoli způsobem spojeno s tím, zda je tato odpovědnost na základě smlouvy. Společnost Digital Takeover, LTD, včetně jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců nenese odpovědnost za žádné nepřímé, následné nebo zvláštní závazky vyplývající z jakéhokoli vztahu s vaším používáním této webové stránky.

Odškodnění

Tímto způsobem odškodňujete v plném rozsahu společnost Digital Takeover, LTD proti jakýmkoli a/nebo všem závazkům, nákladům, nárokům, důvodům, škodám a výdajům vzniklým jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším porušením některého ustanovení těchto Podmínek.

Oddělitelnost

Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek považována za neplatná podle platných právních předpisů, musí být tato ustanovení zrušena bez ovlivnění zbývajících ustanovení.

Změna podmínek

Společnost Digital Takeover, LTD je oprávněna tyto Podmínky kdykoli přehodnotit podle svého uvážení a pomocí této webové stránky se očekává, že tyto Podmínky budete pravidelně kontrolovat.

Úkol

Společnost Digital Takeover, LTD je oprávněna zadávat, převádět a subdodávat svá práva a/nebo závazky vyplývající z těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení. Nesmíte však přidělovat, převádět ani subdodávat žádné z vašich práv a/nebo závazků, na které se vztahují tyto Podmínky.

Celý souhlas

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Digital Takeover, LTD a vámi ve vztahu k vašemu používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody a domluvy.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Tyto Podmínky budou řízeny a vykládány v souladu s platnými právními předpisy Malty a za účelem vyřešení případných sporů podléháte neexkluzivní jurisdikci státních a federálních soudů nacházejících se na Maltě.