Podminky

Úvod

Tyto standardní smluvní podmínky, napsané na této webové stránce, budou spravovat vaše využívání našeho webu, LoanStar přístupného na adrese https://loanstar.com.

Tyto podmínky budou plně uplatňovány a ovlivní vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky jste souhlasili s přijetím všech zde uvedených podmínek. Tuto webovou stránku nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některým z těchto standardních smluvních podmínek.

Nezletilí nebo lidé mladší 18 let nemohou používat tuto webovou stránku.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jiné než obsah, který vlastníte, jsou podle těchto Podmínek společnost Digital Takeover, LTD a / nebo její poskytovatelé licencí vlastněna veškerá práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na těchto webových stránkách.

Jste omezeni licencí pouze pro účely prohlížení materiálu obsaženého na této webové stránce.

Omezení

Jste konkrétně omezen ze všech následujících skutečností:

  • publikování jakéhokoli obsahu webových stránek v jakémkoli jiném médiu;
  • prodej, sublicencí a / nebo jinak obchodovat s jakýmkoli materiálem webových stránek;
  • veřejně provádět a / nebo zobrazovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • používání této webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nebo může poškodit tuto webovou stránku;
  • používání této webové stránky jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k této webové stránce;
  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může poškodit webovou stránku nebo jakoukoli osobu nebo podnikatelský subjekt;
  • využívání jakýchkoli dolování dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli podobné činnosti ve vztahu k této webové stránce;
  • používat tuto webovou stránku k jakékoli reklamě nebo marketingu.

Některé oblasti této webové stránky jsou omezeny tím, že jste přístupem k vám a společnost Digital Takeover, LTD může dále kdykoli na základě libovolné diskriminace omezit přístup ke všem oblastem této webové stránky. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít pro tuto webovou stránku, jsou důvěrné a musíte i zachovat důvěrnost.

Váš obsah

V těchto standardních smluvních podmínkách webových stránek “váš obsah” znamená jakýkoli zvuk, video text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete pro zobrazení na této webové stránce. Zobrazením svého obsahu udělujete Digital Takeover, LTD nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, sublicenční licenci pro jeho použití, reprodukci, úpravu, publikování, překlad a distribuci na jakémkoli médiu.

Váš obsah musí být vaše vlastní a nesmí být narušovat práva třetích stran. Společnost Digital Takeover, LTD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli váš obsah z těchto webových stránek.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována “tak jak je,” se všemi poruchami a společnost Digital Takeover, LTD nevyjadřuje žádné zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo materiály obsaženými na této webové stránce. Také nic na této webové stránce nesmí být interpretováno jako poradenství.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě společnost Digital Takeover, LTD ani žádný z jejích důstojníků, ředitelů ani zaměstnanců nenese odpovědnost za nic, co vyplývá z vašeho užívání této webové stránky nebo je jakýmkoli způsobem spojeno s tím, zda je tato odpovědnost na základě smlouvy. Společnost Digital Takeover, LTD, včetně jejích důstojníků, ředitelů a zaměstnanců nenese zodpovědnost za žádné nepřímé, následné nebo zvláštní závazky vyplývající z jakéhokoli vztahu s vaším používáním této webové stránky.

Odškodnění

Tímto způsobem odškodňujete v plném rozsahu společnost Digital Takeover, LTD proti jakýmkoli a / nebo všem závazkům, nákladům, nárokům, důvodům, škodám a výdajům vzniklým jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším porušením některého ustanovení těchto Podmínek.

Oddělitelnost

Pokud je některá ustanovení těchto podmínek považována za neplatnou podle platných právních předpisů, musí být tato ustanovení zrušena bez ovlivnění zbývajících ustanovení.

Změna podmínek

Společnost Digital Takeover, LTD je oprávněna tyto podmínky kdykoli přehodnotit podle svého uvážení a pomocí této webové stránky se očekává, že tyto podmínky budete pravidelně kontrolovat.

Úkol

Společnost Digital Takeover, LTD je oprávněna zadávat, převádět a subdodávat své práva a / nebo závazky vyplývající z těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení. Nesmíte však přiřazovat, převádět ani subdodávat žádné z vašich práv a / nebo závazků podle těchto podmínek.

Celý souhlas

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Digital Takeover, LTD a vámi ve vztahu k vašemu používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody a dohody.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Tyto Podmínky budou řízeny a vykládány v souladu s platnými právními předpisy Malty a podléháte neexkluzivní jurisdikci státních a federálních soudů nacházejících se na Maltě za účelem vyřešení případných sporů.