Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Digital Takeover, LTD

Invoering

Deze Website Algemene Voorwaarden op deze webpagina zullen uw gebruik van onze website, LoanStar toegankelijk op https://loanstar.com beheren.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden van deze website.

Minderjarigen of mensen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, zijn Digital Takeover, LTD en / of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op
  • enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt tot toegang voor u en Digital Takeover, LTD kan de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud

In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent “Uw Inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent u Digital Takeover, LTD een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Digital Takeover, LTD behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals ze is”, met alle fouten, en Digital Takeover, LTD geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal Digital Takeover, LTD, noch een van haar functionarissen, directeurs en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor alles wat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Digital Takeover, LTD, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij Digital Takeover, LTD voor en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Digital Takeover, LTD mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult herzien.

Toewijzing

The Digital Takeover, LTD mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Digital Takeover, LTD en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die zich in Malta bevinden voor het oplossen van eventuele geschillen.