Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Digital Takeover, Ltd.

Introductie

De Algemene Voorwaarden zoals beschreven op deze webpagina zijn van toepassing op het gebruik van de website van LoanStar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn volledig van toepassing op het gebruik van deze website. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met alle hierin vermelde Algemene Voorwaarden. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met de geldende Algemene Voorwaarden.

Minderjarigen en/of personen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van uw eigen content zijn Digital Takeover, Ltd en/of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U ontvangt uitsluitend beperkte toegang tot het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

De volgende zaken zijn specifiek niet toegestaan:

  • het publiceren van enig materiaal afkomstig van deze website in andere media;
  • het verkopen, verstrekken van sublicenties en/of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • het publiekelijk tonen of tentoonstellen van materiaal afkomstig van deze website;
  • het gebruiken van deze website dat op enige manier schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het beïnvloeden van de toegang tot de website voor gebruikers;
  • het gebruiken van deze website in strijd met geldende wet- of regelgeving of dat op enige andere manier schade kan toebrengen aan deze website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze website;
  • het gebruiken van deze website voor advertenties of marketingdoeleinden.

Sommige delen van deze website zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Digital Takeover, Ltd kan u de toegang tot alle delen van deze website desgewenst en op ieder moment verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website ontvangt, zijn vertrouwelijk. U dient deze vertrouwelijkheid dan ook strikt in acht te nemen.

Uw Content

In de Algemene Voorwaarden van deze website wordt onder “Uw Content” verstaan alle audio, video, afbeeldingen en andere content die u op deze website vertoont. Door Uw Content weer te geven, verleent u Digital Takeover, Ltd niet-exclusieve en wereldwijd onherroepelijke sublicentieerbare rechten voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw Content moet van uzelf zijn en mag bovendien geen inbreuk maken op de rechten van derden. Digital Takeover, Ltd behoudt zich het recht voor om al uw content van deze website te verwijderen, te allen tijde en zonder u hier vooraf kennis van te geven.

Geen garanties

We bieden deze website aan “zoals ze is”, met inbegrip van alle fouten. Digital Takeover, Ltd geeft geen uitleg of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan Digital Takeover, Ltd, noch een van zijn functionarissen, directeurs en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw gebruik van deze website. Dit is ongeacht of deze aansprakelijkheid onder een overeenkomst valt. Digital Takeover, Ltd en zijn functionarissen, directeurs en werknemers kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u Digital Takeover, Ltd volledig van enige en/of alle aansprakelijkheid voor kosten, eisen, gevolgen, schade en acties die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van één van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de geldende wetgeving ongeldig wordt bevonden, dan worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder dat de overige bepalingen daarbij wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Digital Takeover, Ltd mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien. Wanneer u deze website gebruikt, wordt van u verwacht dat u regelmatig opnieuw zult kennisnemen van deze Voorwaarden.

Overdracht

Digital Takeover, Ltd mag zonder enige kennisgeving zijn rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Digital Takeover, Ltd en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

We gebruiken en interpreteren deze voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving in Malta. Voor het oplossen van eventuele geschillen onderwerpt u zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die zich in Malta bevinden.