Warunki Korzystania z Usług

Warunki Korzystania z Usług Digital Takeover, LTD

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe Warunki Korzystania z witryny zamieszczone na tej stronie będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny internetowej, LoanStar, dostępnej na http://loanstar.com.

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i wpłyną na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej witryny internetowej, akceptujesz wszystkie warunki opisane na tej stronie. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków Korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa Własności Intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami Digital Takeover, LTD i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie.

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję, wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

Ograniczenia

Szczególnie zabronionym jest:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów Witryny w innych mediach;
  • sprzedaż, sublicencja i / lub inna komercjalizacja jakiegokolwiek materiału Witryny;
  • publiczne wykonywanie i / lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z tej strony internetowej wbrew obowiązującym przepisom prawa lub regulacjom lub w jakikolwiek inny sposób, który może zaszkodzić Witrynie lub dowolnej osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, pozyskiwanie danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
  • korzystanie z tej strony w celu angażowania się w reklamę lub marketing.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a Digital Takeover, LTD może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz posiadać na tej stronie, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja Treść

W niniejszych Standardowych Warunkach Witryny „Treść Użytkownika” oznacza dowolny dźwięk, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które decydujesz się wyświetlać w tej Witrynie. Wyświetlając Twoje Treści, udzielasz Digital Takeover, LTD niewyłącznej, nieodwołalnej na całym świecie, nie podlegającej podporządkowaniu licencji na używanie, powielanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści na dowolnym nośniku.

Twoja Treść musi być Twoją własną i nie może naruszać praw osób trzecich. Digital Takeover, LTD zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak Gwarancji

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest”, że wszystkimi wadami, a Digital Takeover, LTD nie wyraża jakiegokolwiek rodzaju, żadnych oświadczeń ani gwarancji, związanych z niniejszą witryną lub materiałami zawartymi na tej stronie. Ponadto, wszystko zawarte w tej Witrynie nie będzie interpretowane jako doradztwo.

Ograniczenie Odpowiedzialności

W żadnym wypadku Digital Takeover, LTD ani żaden z jej członków, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego z lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej Witryny, bez względu na to, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. Digital Takeover, LTD, w tym jej członkowie, dyrektorzy i pracownicy, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe lub specjalne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z niniejszej witryny.

Odszkodowanie

Niniejszym oświadczasz, że wynagrodzisz Digital Takeover, LTD za powstałe i / lub wszelkie zobowiązania koszty, żądania, przyczyny działań, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne, zgodnie z obowiązującym prawem, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia.

Zmiana Warunków

Digital Takeover, LTD może dokonywać zmian niniejszych Warunków w dowolnym momencie, gdy uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, oczekuje się regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Przeniesienie Własności

Digital Takeover, LTD może przypisywać, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Nie wolno jednak przypisywać, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość Porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Digital Takeover, LTD i użytkownikiem w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo Właściwe i Jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Malty, a Ty poddasz się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na Malcie w celu rozstrzygania wszelkich sporów.